తిరుమల మాఢ వీధులు అంటే ఏమిటి?

తిరుమల మాఢ వీధులు అంటే ఏమిటి?

తిరుమల మాడ వీధుల యొక్క పూర్తి వివరాలు. తమిళంలో ఆలయానికి చుట్టూ అర్చకులు నివసించే ఇళ్ళున్న వీధులను పవిత్రంగా భావించి 'మాడాం' అని పిలుస్తారు. అదే మా

Read More