నడకలో రకాలున్నాయి తెలుసా?

నడకలో రకాలున్నాయి తెలుసా?

వాకింగ్ లో రకాలు ! 1. డాక్టర్ నుండి వార్నింగ్ రాక ముందే ఉదయాన్నే చేసే నడకను "మార్నింగ్ వాక్" అంటారు. 2. డాక్టర్ నుండి వార్నింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఉద

Read More