మామగారు అల్లుడి కాళ్లు కడగడం వెనుక కథ ఏమిటి?

మామగారు అల్లుడి కాళ్లు కడగడం వెనుక కథ ఏమిటి?

వివాహంలో కన్యాదానం ప్రదాన తంతు. పెళ్లిలో వరుడి కాళ్లు వధువు తండ్రి కడగడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది. ఇలా పెళ్లికొడుకు కాళ్లు కడగడానికి ఓ కారణ ముంది. అసలీ తం

Read More
logic behind why hindus wont let money go on tuesdays and fridays

మంగళ-శుక్రవారాల్లో డబ్బులు ఎందుకు ఇవ్వకూడదు?

మంగళ శుక్రవారాలు ఇతరులకు డబ్బు ఎందుకివ్వకూడదు కారణం ఏమిటి? మంగళ వారం కుజునికి సంకేతం. కుజుడు ధరిత్రీ పుత్రుడు. కుజగ్రహం భూమి పరిమాణం కన్నా దాదాపు స

Read More