శివుడు అర్థమైతే సత్యం బోధపడుతుంది

శివుడు అర్థమైతే సత్యం బోధపడుతుంది

గుణ, రూప, రస, గంధ, స్పర్శాత్మక మైన సమస్తమూ రుద్రుని సృష్టి. బ్రహ్మాదులందరూ అమృత రూపుడిగా ఆరాధించే ఆ పరమేశ్వరుడు అచలుడు. ఆనందమూర్తి. ఆదిత్యవర్ణుడు, సర్

Read More