కార్తికంలో ఒక్కసారి శివుడికి దణ్ణం పెట్టండి

కార్తికంలో ఒక్కసారి శివుడికి దణ్ణం పెట్టండి

తెలుగు నెలల్లో అత్యంత మహిమాన్వితమైన మాసం కార్తికం. ఈ నెలలో హరిహరాదులను స్తుతించడంతోపాటూ చేసే ఇతర పూజలకూ, వ్రతాలకూ ఎంతో విశిష్టత ఉంటుందని అంటారు. అవేంట

Read More