15ఏళ్ల తర్వాత మొదటి భర్త తిరిగొచ్చాడు

నాకు పెళ్లై ఇరవై ఏళ్లు అవుతోంది. ఐదేళ్లు కాపురం చేసి ఓ బాబు పుట్టాక వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు. ఇంకో ఐదేళ్లు అత్తింట్లోనే ఉండి అతని కోసం ఎదురుచూశాను. తర్వాత

Read More