బతకడం కాదు…ముందు జీవించడం నేర్చుకోండి

బతకడం కాదు…ముందు జీవించడం నేర్చుకోండి

? చాలా మంది బతికేస్తుంటారు , కొందరే జీవిస్తుంటారు ? '' ఈ వాన లో ఎక్కడికెళతారు ? మా ఇంట్లోనే వుండండి , '' అని ఆ నిరుపేద ఒడిషా కూలీ అన్నపుడు సుధా మూర

Read More