నడుస్తూ ధ్యానం చేయవచ్చు

నడుస్తూ ధ్యానం చేయవచ్చు

ధ్యానం.. మనలోని అనవసర ఆందోళనలు, భయాలు మాయం చేసిమనసుకు ప్రశాంతత చేకూర్చే చక్కని మార్గం. అందుకే భారతీయసంప్రదాయంలో ధ్యానానికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. రుషుల

Read More