తాకా తదుపరి అధ్యక్షురాలిగా మోటూరి కల్పన

తాకా తదుపరి అధ్యక్షురాలిగా మోటూరి కల్పన

తెలుగు అలయెన్సస్ ఆఫ్ కెనడా-తాకా 2021-23 కాలానికి నూతన కార్యవర్గాన్ని ఈ నెల 3వ తేదీన బ్రాంప్టన్‌లో జరిగిన సర్వసభ్య సమావేశంలో ప్రకటించారు. ఆగష్టు 25న ప్

Read More