ఒక నల్లగుడ్డు తింటే ఏడేళ్ల ఆయుస్షు పెరుగుతుందంట

ఒక నల్లగుడ్డు తింటే ఏడేళ్ల ఆయుస్షు పెరుగుతుందంట

ఒక నల్లగుడ్డు తింటే మీ ఆయుష్షు ఏడేళ్లు పెరుగుతుంది. రెండు తింటే 14 ఏళ్లు జీవితకాలం పెరిగినట్టే! ఇంతకీ ఆ గుడ్డు ఎక్కడ దొరుకుతుంది? ఆ విశేషాలు ఇవి... జ

Read More