కుండలో నీటి రుచికి లేదు సాటి

కుండలో నీటి రుచికి లేదు సాటి

తియ్యగా, చల్లగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి. చారు, కారంలేని పులుసు, మజ్జిగ చారు, పెరుగుకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. దాహం లేకపోయినా, కుండలోని నీళ్లు తాగుతూ

Read More