లెక్కల క్లాసు తప్పించుకుని సినిమాల్లోకి

ఇష్టంతో సినిమాల్లోకి వచ్చామని చెప్పే వాళ్లని చూస్తుంటాం. వేరొకరు ప్రోత్సహిస్తే ఇటువైపు వచ్చే వాళ్లు కొంతమంది కనిపిస్తుంటారు. అదృష్టం కలిసొచ్చి అనుకోక

Read More