నన్ను దెబ్బ కొట్టలేరు

నన్ను దెబ్బ కొట్టలేరు

‘గతాన్ని తల్చుకొని పశ్చత్తాపపడను. భవిష్యత్తుకు అందంగా తీర్చిదిద్దుకోవాలనే ప్రణాళికల్ని వేసుకోను. వర్తమానంలోనే జీవిస్తూ వైఫల్యాల నుంచి నేర్చుకున్న పాఠ

Read More