డెట్రాయిట్‌లో తానా ప్రతినిధులకు సన్మానం

డెట్రాయిట్‌లో తానా ప్రతినిధులకు సన్మానం

తానా సంస్థ ప్రధాన కార్యాలయం డెట్రాయిట్‌లోని శ్రీ వేంకటేశ్వర ఆలయంలో ఉంది. ఈ ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డులో తానా నుండి ఒక సభ్యుడిని ప్రతినిధిగా నియమిస్తారు. 2023-

Read More