టాంటెక్స్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా మహిళా దినోత్సవం - TANTEX 2022 Womens Day Celebrations In Dallas

టాంటెక్స్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా మహిళా దినోత్సవం

అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఉత్తర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం(TANTEX) ఆధ్వర్యంలో ఆదివారం నాడు మహిళా దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. అధ్యక్షుడు ఉమా

Read More