డాలస్‌లో ఘనంగా తెలుగు భాషా దినోత్సవం

డాలస్‌లో ఘనంగా తెలుగు భాషా దినోత్సవం

ఉత్తర టెక్సస్ తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో 157వ నెల నెలా తెలుగు వెన్నెల సాహిత్య సదస్సులో తెలుగు భాషాదినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య

Read More