త్రివేణి సంగమం వద్ద శయన హనుమంతుడు

త్రివేణి సంగమం వద్ద శయన హనుమంతుడు

ఏ దేవాలయంలో అయినా...కుడిపక్కకు తిరిగీ లేదా గర్భగుడికి అభిముఖంగా దర్శనమివ్వడం మనందరికీ తెలిసిందే. కానీ, ప్రయాగలోని త్రివేణీ సంగమానికి దగ్గర్లో ఉన్న #బడ

Read More