ఒంటరి బామ్మలు తాతలకు ఇది అంకితం

ఒంటరి బామ్మలు తాతలకు ఇది అంకితం

మన చుట్టూ ఉన్న ఒంటరి బామ్మలు, తాతలకు ఇది అంకితం!! "ఏరా మనవడా.. ఏం చేస్తున్నావు" వంగబడిపోయిన నడుంని ఏం చెయ్యలేక, భూతద్దం లాంటి కళ్లజోడు లోంచి పోలికల

Read More