100ఏళ్ల పార్టీకి ఎన్ని కష్టాలో

100ఏళ్ల పార్టీకి ఎన్ని కష్టాలో!

రాజులేని రాజ్యం... దళపతి లేని సైన్యం... చుక్కాని లేని నావ... ఎలా ఉంటాయి? వెంటనే ఎవరికైనా కాంగ్రెస్‌ పార్టీ గుర్తొస్తే కారణం పరిస్థితులే తప్ప వేరే కాదన

Read More