లక్ష రూపాయిల లుంగీ

మామూలుగా లుంగీల ధర అయిదువందల రూపాయల్లోపే ఉంటుంది. కానీ హైదరాబాద్‌లోని బార్కాస్‌ గ్రౌండ్‌కి దగ్గర్లోని మార్కెట్‌కి వెళ్తే మాత్రం అరలక్ష, లక్ష పలికే లుం

Read More