పత్తి నాటేటప్పుడు ఈ సూచనలు తప్పనిసరి

పత్తి నాటేటప్పుడు ఈ సూచనలు తప్పనిసరి

ప్రత్తి పంట వర్షాలను అనుసరించి జూన్ రెండో వారం నుంచి విత్తుకోవచ్చు. ప్రత్తి వేసుకునే రైతులు 7- 10 రోజుల వ్యవధిలో 75-100 మి. మీ వర్షం పడిన తరువాతే విత్

Read More