కర్పూరం పర్యావరణ హితం

కర్పూరం పర్యావరణ హితం

ఇంట్లోనే కాదు, గుళ్లో కూడా పూజంతా అయ్యాక దేవుడికి కర్పూరంతో హారతి ఇవ్వడం, దాన్ని మనం కళ్లకు అద్దుకోవడం ఓ సంప్రదాయంగా పాటిస్తాం. ఇలా హారతి ఇవ్వడం వెనుక

Read More