కష్టపడండి. దేవుడు సాయపడతాడు.

కష్టపడండి. దేవుడు సాయపడతాడు.

ఓ వ్యక్తి దగ్గరకు ఒక ఆమె వచ్చి సర్ నా భర్త చనిపోయాడు నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఇన్నిరోజులు నేను నాలుగిళ్ళల్లో పనిచేస్తూ నా జీవనం సాగించాను ఇప్పుడు క

Read More