కాకి గర్వం-తెలుగు చిన్నారుల కథ

అనగనగా ఒక చిట్టడవిలో కాకి ఒకటి ఉండేది అది తనంత ఎత్తులో ఎవరు ఎగరలేరుని మిడిసి పడుతుండేది. ఓ రోజు కాకి ఏమి ఉబుసు పోక అటువైపుగా ఎగురుతూ వెళ్తున్నా పిచ

Read More