కాలిఫోర్నియాలో గిడుగు జయంతి

కాలిఫోర్నియాలో గిడుగు జయంతి

అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రం రాజధాని అయిన శాక్రమెంటో నగరంలో ‘శాక్రమెంటో తెలుగు సంఘం’ ఆధ్వర్యంలో ఆగష్టు 29న గిడుగు వెంకట రామ్మూర్తి జయంతి ‘తెలుగ

Read More