కాలువ-కుక్క కథ

కాలువ-కుక్క కథ

కుక్కని తప్పించ బోయి బైక్ కంట్రోల్ తప్పి సైడు ఉన్న కాలువలో పడ్డాడు శ్రీనివాస్... కష్టపడి బైటికి చేరాడు అటుగా వస్తున్న ఓ అందమైన అమ్మాయి కారుఆపి దగ

Read More