కిలో టీపొడికి ₹50వేలా? - asian manohari tea powder costs 50000 inr for 1 kilo

కిలో టీపొడికి ₹50వేలా?

ఆహా.. ఏమి రుచి.. అనరా మైమరచి.. ఉదయాన్నే ఓ కప్పు కాఫీ లేదా టీ.. వేడి వేడిగా సిప్ చేస్తుంటే ఎంత బావుంటుంది. చాయ్ ప్రియులకు మరింత చక్కని చిక్కని టీ కావాల

Read More