కోవిద్ తగ్గాక ఈ ఆహారం తీసుకోండి

కోవిద్ తగ్గాక ఈ ఆహారం తీసుకోండి

కొవిడ్ వచ్చి తగ్గింది. అయినా నీరసంగా ఉంది. ఆకలి లేదు.. అన్నం తినాలనిపించడంలేదు.. కోలుకునేది ఎలా అనే దిగులు పట్టుకుంటే మరింత నీరసం ఆవహిస్తుంది. కోవిడ్

Read More