గతకాలపు మధురస్మృతులకు గమ్మత్తైన గుర్తు…రేడియో!

గతకాలపు మధురస్మృతులకు గమ్మత్తైన గుర్తు…రేడియో!

50 సంవత్సరాలు క్రితం నాటి పరిస్థితులు..నాటి .తీపి గుర్తులు.. ఆరింటికి “ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం.." అనగానే లేచి కూచునేవాళ్ళం. గబగబా దంతధావనం కాని

Read More