గ్రీన్ కార్డులపై శుభవార్త

గ్రీన్ కార్డులపై శుభవార్త

అమెరికాలో శాశ్వత నివాసానికి అవకాశం కల్పించే గ్రీన్ కార్డులపై దేశాలవారీ పరిమితి ఎత్తేయాలని బిడెన్ ప్రభుత్వం అమెరికన్ కాంగ్రెస్‌లో బిల్లు ప్రవేశ పెట్టబడ

Read More