శివుడికి ఇల్లు ఎందుకు లేదు?

శివుడికి ఇల్లు ఎందుకు లేదు?

ఒకనాడు పార్వతీదేవి శివుడితో! స్వామి ఇంద్రుడికి గృహం ఉంది, దేవతలకి గృహాలు ఉన్నాయి. కాని మనకి మాత్రం లేదు. కట్టించండి అని అడిగింది. అప్పుడు శివుడు! వద్ద

Read More