సమోసా తింటున్నారా?

సాయంకాలం స్నాక్‌ అనగానే ఒకప్పుడు వేడివేడి పకోడీనే గుర్తొచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఎవరికైనా ఠక్కున స్ఫురించేది సమోసానే. ఆ రుచికి దేశీయులే కాదు, విద

Read More