సర్దుకుపోవడంలోనే అన్యోన్యత దాగి ఉంది

సర్దుకుపోవడంలోనే అన్యోన్యత దాగి ఉంది

అన్యోన్యంగా వుండటం అంటే సర్దుకుపోవటమే చక్కటి బంధానికి నిర్వచనం... పెళ్ళికి ముందు ప్రతి ఒక్కరూ తనకు రాబొయే జీవిత భాగస్వామి ఇలా ఉండాలి....... ఇలా ఉంటే

Read More