ఏపీలో 17 IPS బదిలీలు

ఏపీలో 17 IPS బదిలీలు

ఏ.పి.లో 17మంది.ఐ..పి.ఎస్.ల బదిలీకి రంగం సిద్ధం ఈరోజు ఉత్తర్వులు వెలువరించనున్న ప్రభుత్వం విజయవాడ పోలీస్ కలిశానర్ ద్వారాకతిరులమలరావుతో సహా పలువుర

Read More