టీ కాఫీలకు దూరంగా ఉంటే జ్ఞాపకశక్తి దరి చేరుతుంది

టీ కాఫీలకు దూరంగా ఉంటే జ్ఞాపకశక్తి దరి చేరుతుంది

మెదడు కణాల మధ్య సమాచార ప్రసారం సన్నగిల్లడానికి ఎన్నో కారణాలు ఉంటాయి. కారణం ఏదైనా ఈ స్థితిలో జ్ఞాపకశక్తి మందగిస్తుంది. తిరిగి పునరుద్ధరించాలంటే మూల కార

Read More