ఆస్ట్రేలియా విద్యార్థి వీసా కావాలంటే ₹16.29లక్షలు ఉండాల్సిందే

ఆస్ట్రేలియా విద్యార్థి వీసా కావాలంటే ₹16.29లక్షలు ఉండాల్సిందే

ఆస్ట్రేలియాలో చదువుకోవాలనుకునే విదేశీ విద్యార్థులకు ఆ దేశ ప్రభుత్వం కొత్త నిబంధన తీసుకొచ్చింది. స్టూడెంట్ వీసా కావాలనుకునే అంతర్జాతీయ విద్యార్థులు దేశ

Read More