ప్రతి 10నిముషాలకు ఒకసారి కనురెప్పలను ఆడించండి

ప్రతి 10నిముషాలకు ఒకసారి కనురెప్పలను ఆడించండి

చాలామంది గంటలతరబడి అలాగే కంప్యూటర్‌ ముందు కూర్చుని టైపింగ్‌ వంటి పనిచేస్తుంటారు. అలా చేస్తున్న క్రమంలో ముందు కాసేపు బాగానే ఉండి... ఆ తర్వాత తప్పులు ఎక

Read More