జిడ్డుచర్మానికి ఉప్పునీటి చిట్కాలు

జిడ్డుచర్మానికి ఉప్పునీటి చిట్కాలు

ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కొందరి ముఖం ఎప్పుడూ జిడ్డుగా కనిపిస్తుంది. ఆ సమస్యను అదుపులో ఉంచాలంటే... * ముఖం కడుక్కుంటున్న ప్పుడు మొదట చల్లని నీరే వ

Read More