వ్యాయామానికి ముందు సరైనా బూట్లు కొనుక్కోండి

వ్యాయామానికి ముందు సరైనా బూట్లు కొనుక్కోండి

కొత్తగా వ్యాయామం ప్రారంభించేవారు మొదట్లోనే పెద్దపెద్ద కసరత్తులు ప్రయత్నించవద్దు. మొదట అయిదు నుంచి పదినిమిషాలపాటు నడక, అయిదు నిమిషాలపాటు వ్యాయామాలు చేయ

Read More