యాదాద్రిలో అధునాతన సదుపాయాలు

యాదాద్రిలో అధునాతన సదుపాయాలు

లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించే భక్తులకు 50 ఏళ్ల భవిష్యత్తు అవసరాలకు సరిపోను ప్రయాణ, వసతి సౌకర్యాలను కల్పించేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నామ

Read More