వర్షం ఎప్పుడు పడుతుందో చెప్పే జగన్నాథుడు

వర్షం ఎప్పుడు పడుతుందో చెప్పే జగన్నాథుడు

ప్రతిఏటా వర్షాలు సకాలంలో, సమృద్ధిగా పడాలని రైతులు పూజలు, ప్రార్థనలూ చేయడం సర్వసాధారణంగా జరిగేదే! ఇక వర్షాలు ఏ మేరకు పడతాయో తెలుసుకోవడానికి వాతావరణశాఖ

Read More