నీటి నాట్యాలు

నీటి నాట్యాలు

వర్షం కోసం ఇప్పటికీ గ్రామాల్లో కప్పలకు పెళ్లిళ్లు చేస్తుంటారు. వానొస్తే రైతులకు పండుగే. ఇప్పటిదాకా భరించిన ఎండలకు వాన చినుకులు ఉపశమనం కలుగజేస్తాయి. ఇద

Read More