అదృష్టం+విధి

అదృష్టం+విధి

అదృష్టంతో పాటు తాను విధిని బలంగా విశ్వసిస్తానని చెప్పింది కన్నడ సొగసరి రష్మిక మందన్న. కాలేజీ రోజుల్లో ఉన్నప్పుడు జీవితం తాలూకు తన ఆలోచనలు, ఆకాంక్షలు వ

Read More