అతిసులువుగా ధ్యానం ఇలా చేయవచ్చు

అతిసులువుగా ధ్యానం ఇలా చేయవచ్చు

ధ్యానం అంటే మరేమి కాదు. ఎరుకతో మనలోకి మనం చేసె ప్రయాణం. ధ్యానంలొ మన చైతన్య పదార్థము శరీరం నుంచి మనసుకు, మనసునించి బుద్ధికి,బుద్ధినించి ఆత్మకు ఎరుకతో

Read More