ఉద్యోగులకు సుందర్ పిచయ్ హెచ్చరిక-BusinessNews-Apr 19 2024

ఉద్యోగులకు సుందర్ పిచయ్ హెచ్చరిక-BusinessNews-Apr 19 2024

* ఇన్ఫోసిస్‌ వ్యవస్థాపకుల్లో ఒకరైన నారాయణమూర్తి (Narayana Murthy) ఐదు నెలల మనవడు ఏకాగ్రహ్‌ రోహన్‌మూర్తి మరింత సంపన్నుడు కానున్నాడు. తాత బహుమానంగా ఇచ్చ

Read More