అమెరికా ఎన్నికల్లో తెలుగు వెలుగులు

అమెరికా ఎన్నికల్లో తెలుగు వెలుగులు

తెలుగు భాషకు అమెరికా అరుదైన గుర్తింపు లభించింది. తెలుగు భాషకు అమెరికా పట్టంకట్టింది. అమెరికాలో కమ్యూనికేషన్ కోసం తెలుగు భాషను అధికారిక భాషగా గుర్తిస్త

Read More