అ నుండి ఱ వరకు సూక్తులు

అ నుండి ఱ వరకు సూక్తులు

అ:- అన్వేషించడం మొదలుపెట్టు... ఆ:- ఆత్మవిశ్వాసానికి పదునుపెట్టు... ఇ:- ఇష్టపడటం నేర్చుకో... ఈ:- ఈర్ష్యపడటం మానుకో... ఉ:- ఉన్నతంగా ఆలోచించు... ఊ:-

Read More