ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ దర్శన ఫలితం ఇది

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ దర్శన ఫలితం ఇది

ఈ పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాలను చూసినా, తాకినా, పూజించినా తలచినా మానవులు ఇహపర సుఖాలను పొందుతారని శాస్త్ర వచనం. 1 . సౌరాష్ట్ర దేశంలో చంద్రనిర్మితమైన, అయ

Read More