జిల్లా కలెక్టర్ అనే పదాన్ని ప్రవేశపెట్టింది ఈ ఆంగ్లేయుడే!

జిల్లా కలెక్టర్ అనే పదాన్ని ప్రవేశపెట్టింది ఈ ఆంగ్లేయుడే!

కలకత్తా ను బ్రిటిష్ ఇండియా కు రాజధానిగా ప్రకటించిందితనే. 1911 వరకు కొల్ కత నే మన దేశ రాజధాని. కలకత్తాలో మొదటి సుప్రీం కోర్టును స్థాపించింది ఇతనే.

Read More