ఆకుల్లో భోజనానికి యూరోపియన్ల ఆసక్తి

ఆకుల్లో భోజనానికి యూరోపియన్ల ఆసక్తి

ఒకవేళ అవి దొరకకపోతే విస్తరాకుల్లో అయినా ఆహారం భుజించేవారు. ఇప్పుడు ఆ అలవాటు పోయింది. ఎప్పుడో అరకొరగా వాటిని వాడుతున్నారు. శుభకార్యాల్లో కూడా ప్లాస్టిక

Read More